Rozumiemy klienta

Nasze specjalizacje

Kancelaria Ambrożuk-Wesołowska, Dąbrowski - Radcowie prawni Spółka partnerska świadczy usługi prawne przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców, z jednej strony wspierając ich w bieżącej działalności, a z drugiej zapewniając obsługę prawną przy realizacji kluczowych dla Klientów przedsięwzięć, wymagających szczególnego zaangażowania i nadzwyczajnej dbałości o szczegóły.

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu projektów różnego typu umów cywilnoprawnych, począwszy od typowych umów sprzedaży czy najmu, a skończywszy na skomplikowanych i wymagających nieszablonowego podejścia umowach konsorcjum, zbycia przedsiębiorstw, sprzedaży akcji, udziałów itp.

Oferujemy nie tylko usługi w zakresie tworzenia umów, ale także opiniujemy projekty przygotowane przez kontrahentów naszych Klientów, wskazujemy na zagrożenia, jakie mogą wiązać się z określonymi postanowieniami oraz proponujemy własne rozwiązania, dążąc przy tym do zapewnienia optymalizacji podatkowej realizowanych przedsięwzięć. W razie potrzeby uczestniczymy również w negocjacjach poprzedzających zawarcie umów, dbając aby interesy naszych Klientów zostały w jak najwyższym stopniu zabezpieczone.

Prawo spółek

Prawo spółek

Kancelaria oferuje pomoc przy tworzeniu spółek prawa handlowego, przygotowując projekt umowy (statutu) dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta, zapewniając kontakt z notariuszem oraz przeprowadzając proces rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców.

Świadczy także pełne spektrum usług związanych z funkcjonowanien spółki w trakcie jej działalności, przy uwzględnieniu aspektów prawnopodatkowych. Przygotowuje regulaminy organów spółki, zapewnia obsługę posiedzeń tych organów, pilotuje procedury zmian umowy spółki, podwyższenia kapitału, umorzenia udziałów itp. Kancelaria posiada także doświadczenie w łączeniu i przekształcaniu spółek.

Prawo przewozowe

Prawo przewozowe

Prawo przewozowe jest tą dziedziną prawa, w której w najwyższym stopniu Partnerzy Kancelarii łączą swoje doświadczenia praktyczne z zainteresowaniami naukowymi. W szczególności Kancelaria zajmuje się pomocą w sporach sądowych i pozasądowych związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umów przewozu, w tym w transporcie międzynarodowym.

Partnerzy Kancelarii mają w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, zdobyte przy prowadzeniu kilkuset spraw przewozowych, także przed Sądem Najwyższym. Doświadczenie to zaowocowało również wieloma publikacjami Partnerów Kancelarii, w tym między innymi jedynego na rynku komentarza do Konwencji CMR, komentarza do Prawa przewozowego oraz dwóch opracowań monograficznych (Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR oraz Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek).

Prawo ubezpieczeń

Prawo ubezpieczeń

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń, w szczególności świadcząc pomoc przy dochodzeniu roszczeń przeciwko ubezpieczycielom odmawiającym wypłaty odszkodowań należnych zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej

Dzięki wieloletniej praktyce w zakresie dochodzenia odszkodowań związanych z działalnością gospodarczą, a także zadośćuczynień za krzywdę doznaną na skutek wypadków komunikacyjnych, Kancelaria zapewnia trafną ocenę istniejącej sytuacji oraz sprawne przeprowadzenie postępowania.

Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjne, posiadając w tej dziedzinie bogate doświadczenie, które Partnerzy zdobyli reprezentując wierzycieli podmiotów będących w toku upadłości lub restrukturyzacji, ale przede wszystkim zapewniając obsługę prawną syndyków masy upadłości, tymczasowych nadzorców sądowych i zarządców przymusowych, a w przeszłości także samodzielnie pełniąc te funkcje.

Teoretyczna wiedza z tej dziedziny prawa uzupełniona dogłębną znajomością praktyki zapewnia skuteczną ochronę interesów Klientów Kancelarii, w tym w zakresie wspierania ich w zapobieganiu popadnięciu w stan niewypłacalności, proponowaniu elastycznych rozwiązań w zakresie restrukturyzacji, a także świadczenia usług na rzecz dłużników będących w toku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego oraz pozostałych podmiotów biorących w nim udział.

Spory sądowe

Spory sądowe

Partnerzy Kancelarii reprezentują Klientów przed sądami powszechnymi oraz polubownymi przy rozstrzyganiu wszelkiego typu sporów sądowych, w tym z zakresu inwestycji budowlanych, prawa spółek, prawa przewozowego i wielu innych.

Oferujemy również pomoc na etapie przedsądowym, negocjując warunki ewentualnej ugody oraz prowadząc mediację między stronami sporu. W sytuacjach, gdy kontrahent zalega z zapłatą niespornych należności, staramy się jak najszybciej uzyskać tytuł wykonawczy, by przeprowadzić skuteczną egzekucję. Ponadto Partnerzy Kancelarii świadczą pomoc prawną w zakresie prowadzenia spraw sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności w zakresie prawa podatkowego.